Encyclia prismatocarpa X fragrans Syn. Prosthechea, Anacheilium, Epidendrum … - Photographie: Régine Tupin.